Alexandra Geschwandtnerová (SK)

Výtvarníčka-ilustrátorka, pedagogička PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová sa narodila v roku1971 v Topoľčanoch. Je absolventkou Stredej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne 1986-1990 a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú absolvovala v r. 1990 – 1995. V r. 2008 rigoróznou skúškou na výtvarnej katedre Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, získala akademický titul doktor pedagogiky, ktorý v súčasnosti využíva vo svojej pedagogickej práci v Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch. Žije a tvorí v rodnom meste Topoľčany.

Svoju tvorbu úspešne prezentuje od 1998 roku - nielen na Slovensku, ale i v Čechách, Nemecku, Taliansku, Srbsku, Poľsku a v ďalších európskych krajinách.

Zúčastnila sa množstva individuálnych a kolektívnych výstav. Ako výsledok jej tvorivého snaženia sú viaceré ocenenia- cena 2008 z Medzinárodného bienále miniatúry v poľskom meste Czestochowa, o dva roky neskôr, v roku 2010 získala špeciálnu cenu poroty na XII. ročníku Internationale D´arte premio San Crispino. V 2023 získala certifikát - ocenenie talentu z Luxemburg ART Prize, súťažnej výstavy, ktorej bola účastníčkou.

Členka umeleckej spoločnosti ARTEM v Bratislave a najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej založenej v roku 1921 v Bratislave.

Vystavovala nedávno pod názvom- "Od lásky ku siedmim"- v Slovenskom dome v Prahe .

Tento rok v Ponitrianskom múzeu v Nitre pod názvom- " Promenáda mojim svetom".

Obrazy sú aj vo vlastníctve galerijných i súkromných zbierok na Slovensku i v zahraničí.

Významnú časť tvorby tvorí jej ilustračná činnosť. Ilustrovala desiatku kníh ,dokonca kniha "Rozprávky pre moje kvety" od Zuzany Kuglerovej, bola ocenená Zväzom polygrafie na Slovensku cenou "Zlatá pečať" v kategórii kniha.

Ideovo sa orientuje na vzájomnú komunikáciu v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na tradície, na vnímanie súčasti človeka a prírody, na príbehovosť v týchto interakciách. Myšlienkovo sa ponára do vlastných predstáv a pridáva ďalšiu rovinu príbehom, ktoré sú aj všeobecne známe v kontexte regionálneho, sakrálneho ,mytologického a rozprávkového sveta. Zdá sa, že výrazovým prostriedkom pre toto zachytenie je nielen kresba, maľba, ale aj ich kombinácie. Pred niekoľkými rokmi sa venovala aj klasickým výtvarným technikám, ako je grafika- monotypu a iných plošných grafických techník, ale vždy v kombinácii s inými technikami.

Od mladosti jej boli akýmsi vzorom pre príbehovú tvorbu fantazijní umeleckí predstavitelia tohto smeru, ako Hieronymus Bosch, Albín Brunovský, Adolf Born, či Karol Barón. Inklinácia k surrealizmu prerástla až do dnešných dní, k obohateniu tvorby o magický realizmus.

Technicky prepracované diela sú podľa kurátorov ukážkou bravúrnej kresby a maľby. Kompozície buduje premyslene, čím dosahuje vyváženosť s výpovednou hodnotou.

Zároveň prepája doby minulé, aj s dobou súčasnou. Nachádzajú sa v nich medziriadkové odkazy na súčasné problémy a pohľady. Ako absolventka strednej školy odevnej ,má blízko práve cez kostýmovú estetickú podobu a tak odkazuje na konkrétnu symboliku.

Symbol je základnou črtou celej magickej fantázie.

DIELA V PONUKE

PRE TEBA

Autorka:  PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová Technika: akrylová maľba + rám Rozmer: 75X60CM

700,00 €